Discord

Rejoignez 0 autres Dresseurs !

Items

/PV (De 8 à 27)

6.50 EUR

/PV (De 28 à 54)

8.50 EUR

4 Master Ball

4.80 EUR

16 Master Ball

19.20 EUR

64 Master Ball

76.80 EUR

16 Super Bonbons

2.80 EUR

64 Super Bonbons

11.20 EUR

256 Super Bonbons

42.00 EUR

Facebook icon GitHub icon Linkedin icon Mastodon icon Instagram icon Pinterest icon YouTube icon Twitter icon Discord Twitch TikTok